Privacyverklaring

1. Definities

Privacybeleid: dit privacybeleid;
Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
Contenticom: Contenticom, gevestigd te Best, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Eindhoven onder nummer 17223512;
Website: de website Contenticom.nl.

2. Algemeen

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Contenticom de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
De persoonsgegevens die door Contenticom worden verwerkt zijn bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adresgegevens, telefoonnummer, etc. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden.

3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Contenticom verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Contenticom heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Contenticom, een bestelling bij Contenticom te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Contenticom.
FloraHolland gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Contenticom heeft verstrekt:
Als de Gebruiker Contenticom om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Contenticom de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Contenticom de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
Contenticom kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Contenticom die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Contenticom.

4. Doorgifte aan derden

Contenticom zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

er door Contenticom een opdracht is verstrekt aan een derde voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de gegevens, die op onze Website of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn dat uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat Contenticom de Gebruiker een dienst kunnen leveren; of Contenticom op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookies

Contenticom maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.

6. Andere websites

De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de Website. Dit betekent niet automatisch dat Contenticom verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Contenticom is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Beveiliging

Contenticom heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

8. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker een brief of e-mail sturen naar Contenticom.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

Contenticom behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Contenticom adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 31 maart 2013.

10. Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze Website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.