Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (contenticom.nl) van Contenticom, gevestigd te Best, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Eindhoven onder nummer 17223512, (hierna: ‘Contenticom’). Wij verzoeken u vriendelijk deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Gebruik van internetsites van Contenticom

Door internetsites van Contenticom te bezoeken en/of de op of via de internetsites van Contenticom aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer van Contenticom.

In geval specifieke voorwaarden op diensten van Contenticom van toepassing zijn, zijn deze per dienst op de desbetreffende internetsite van Contenticom gepubliceerd. Door gebruik te maken van de op de internetsite getoonde button ‘Ja, ik ga akkoord!’, verklaart de gebruiker zich akkoord en stemt gebruiker in met de toepasselijkheid en inhoud van de website(s) en de toepasselijke voorwaarden per dienst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van een specifieke dienst en online beschreven content, prevaleren de voorwaarden van de desbetreffende dienst.

De op of via de internetsites van Contenticom aangeboden informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Aan de verstrekte informatie op de websites van Contenticom kunnen door internetgebruiker(s) geen rechten worden ontleend.
Hoewel Contenticom tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Contenticom expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via haar internetsites aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Contenticom beheert en onderhoudt deze internetsites vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
Contenticom garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren, zodat Contenticom ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
Gebruik van deze of andere internetsites van Contenticom dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Contenticom hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Contenticom de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen en het gebruik hiervan is volledig voor eigen risico. Contenticom aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Contenticom niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Contenticom behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze en overige internetsites van Contenticom aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contenticom. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contenticom is het niet toegestaan links naar internetsites van Contenticom weer te geven.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Contenticom stuurt, kunnen onveilig zijn. Contenticom raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Contenticom te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Contenticom te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Contenticom is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de internetsites van Contenticom verzonden worden.

Aansprakelijkheid

Contenticom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
(a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van internetsites van Contenticom, (b) de informatie die op of via deze internetsites wordt aangeboden,
(c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Contenticom of aan u wordt gezonden, (d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (e) misbruik van deze internetsite, (f) verlies van gegevens, (g) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsites beschikbaar wordt gesteld of (h) aanspraken van gebruikers en/of derden in verband met gebruik, het vertrouwen op en/of handelingen verricht naar aanleiding van de internetsites van Contenticom of via deze internetsites aangeboden informatie. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Contenticom.

Wijzigingen

Contenticom behoudt zich het recht voor de op of via deze en overige internetsites van Contenticom aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Contenticom is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

Persoonsgegevens

Gebruiker stemt in met de registratie en verwerking van zijn of haar (persoons)gegevens door Contenticom om bedrijfsmatige of marketing doeleinden en om op oneigenlijk gebruik te kunnen controleren.

Toepasselijk recht

Op de internetsites van Contenticom en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.