Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met Contenticom zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst, opdracht en vervolgopdracht tussen Contenticom.nl, hierna te noemen: Contenticom, en opdrachtgever, hierna te noemen: Opdrachtgever.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Contenticom die door derden zijn uitgevoerd.

Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Contenticom en opdrachtgever zullen in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepalingen omschrijven, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Contenticom zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van maximaal 30 dagen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen enkel recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van datgene wat in de offerte is aangeboden, is Contenticom daaraan niet gebonden.
 3. De overeenkomst komt slechts tot stand indien de Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn de offerte van Contenticom heeft aanvaard, hetzij Contenticom een opdracht en/of offerte van de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
 4. De in de offerte of aanbieding op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Contenticom niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen, overeenkomsten of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Offertes en aanbiedingen zijn niet te combineren als er meerdere aanbiedingen worden gedaan.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Contenticom verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.
 2. Contenticom heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit redelijkerwijs zou eisen, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt zorg voor alle gegevens, waarvan Contenticom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Contenticom worden verstrekt. Indien  benodigde gegevens niet tijdig aan Contenticom zijn verstrekt, heeft Contenticom het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele door vertraging voortvloeiende kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Contenticom de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Opdrachtgever is verplicht de door Contenticom geleverde teksten, producten en/of diensten binnen twee weken te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, bij gebreke waarvan zij geacht worden in overeenstemming met de overeenkomst te zijn.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, is Contenticom te allen tijde gerechtigd meerwerk en/of extra werk, waaronder begrepen doch niet beperkt tot een herziening en/of wijziging van de geleverde tekst of opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Alle door Contenticom genoemde en/of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zijn nimmer fatale termijnen. Enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Contenticom dan ook niet in verzuim. Verzuim treedt pas in na een schriftelijke en gedetailleerde ingebrekestelling, waarbij Contenticom een termijn van twee weken voor zuivering wordt gegeven.
 8. Een overeenkomst tot uitvoer van de opdracht geldt pas als 50% van de offerte is voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomstig wijzigen. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is Contenticom niet verplicht niet uitgevoerde en/of onvolledige diensten te leveren. Contenticom heeft echter wel recht op betaling van de werkzaamheden die reeds zijn verricht.
 2. Indien partijen overeenkomen de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, is Contenticom gerechtigd dit na akkoord van opdrachtgever uit te voeren volgens opgegeven prijs en eventuele gewijzigde voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip en gestelde termijn waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed en zal Contenticom de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal  Contenticom opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 5: Contractduur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds door één der partijen wordt beëindigd, dient opdrachtgever alle werkzaamheden die zijn verricht door Contenticom op voorgeschreven wijze te voldoen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds door de opdrachtgever wordt beëindigd of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is zij verplicht alle schade die Contenticom lijdt, te vergoeden.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Contenticom, zal Contenticom in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Contenticom extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, tenzij Contenticom schriftelijk anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Contenticom vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

 1. Contenticom brengt haar werkzaamheden aan de opdrachtgever binnen twee weken na voltooiing van de opdracht in rekening, ongeacht het eventuele moment van publicatie door de opdrachtgever.
 2. Tenzij anders is aangegeven, is de betalingstermijn veertien dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting en/of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de kosten schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende fasen wordt uitgevoerd, is Contenticom gerechtigd het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.
 4. Indien de vervaldatum van de factuur is verstreken, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
 5. Indien de opdrachtgever nalatig blijft tot betaling over te gaan, is Contenticom gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Contenticom is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15 procent van het totale bedrag met een minimum van 100 euro.
 6. Contenticom is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever na het verstrijken van een betalingstermijn facturen onbetaald laat en alsdan alle werkzaamheden die zijn verricht en waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken direct in rekening te brengen en een betalingstermijn van één dag te hanteren. Contenticom is te allen tijde gerechtigd (aanvullende) zekerheid of voorschotbetalingen voor haar werkzaamheden te vragen.
 7. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Contenticom op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Auteursrechten

 1. Alle door Contenticom geleverde zaken en/of gegevensdragers blijven eigendom van Contenticom totdat de opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de met Contenticom gesloten overeenkomst(en) zijn nagekomen.
 2. In het geval van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet verleent Contenticom bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor het volgens de opdracht werd geschreven.
 3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis geven aan Contenticom en zal deze bezwaren moeten aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Contenticom kan eisen dat de auteursnaam niet wordt vermeld.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Contenticom zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Het risico van zaken, die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze op de overeengekomen plaats aan Contenticom worden geleverd.
 6. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Contenticom wordt beschouwd:
 • publicatie van haar werk voor ander gebruik dan overeengekomen;
 • hergebruik van werk zonder toestemming;
 • aantasting van haar werk;
 • publicatie zonder naamsvermelding.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Contenticom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Contenticom. Voor het geval wordt geoordeeld dat Contenticom geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Contenticom jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag dat Contenticom de opdrachtgever voor de werkzaamheden onder overeenkomst in rekening heeft gebracht of zou brengen.
 2. De aansprakelijkheid van Contenticom is uitsluitend beperkt tot directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Contenticom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Contenticom is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Contenticom voor eventuele aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst.

Artikel 9: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder de overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Contenticom geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Contenticom niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan een tekortkoming van leveranciers en/of ingeschakelde derden van Contenticom.
 4. Contenticom heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Contenticom zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 5. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Voor zover Contenticom ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Contenticom gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.
 2. Indien, op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak Contenticom en/of de opdrachtgever gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren, zijn partijen verplicht de te openbaren vertrouwelijke informatie zo beperkt mogelijk te houden en zijn zij over en weer niet gehouden tot betaling van schadevergoeding en/of gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11: Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, op onder de overeenkomst door Contenticom vervaardigde werken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) en bestanden berusten uitsluitend bij Contenticom.
 2. Contenticom behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. De teksten en andere werken in de zin van de auteurswet draagt onder de opschortende voorwaarde van tijdige betaling en bij levering slechts het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.
 4. Alle door Contenticom verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Contenticom worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Contenticom worden gebracht en door haar worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De opdrachtgever kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

Artikel 12: Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Contenticom en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van ‘s-Hertogenbosch.